Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN MAART 2019

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum 

aanvangstijd 

voorganger 

     
zo 24 maart 10.00 uur Ds. U. Doedens
Derde zondag in de 40 dagen tijd
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: Werelddiaconaat &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
zo 31 maart 10.00 uur Pastor W. Gilsing (Doesburg)
Vierde zondag in de 40 dagen tijd
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal doel: Voedselbank
& Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
     

Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.     

 

BIJ DE DIENSTEN

 

Ds. Udo Doedens schrijft:

U heeft gemerkt dat ik de afgelopen maand begonnen ben met in elke dienst iets te laten lezen uit het boek Jesaja. Deze lezingen gaan, is mijn bedoeling, hand in hand met de evangelielezingen uit het gangbare leesrooster. Jesaja is een van de drie ‘grote profeten’ uit het Oude Testament. Het woord ‘groot’ slaat in de eerste plaats op de omvang van het boek.Die maakt het niet eenvoudig om de hele Jesaja in de vingers te krijgen, zeker niet als je het boek alleen maar in de zondagse diensten leest.

Om nu toch iets meer met Jesaja te doen dan hem af en op te voeren als oudtestamentische getuige bij het evangelie, bijvoorbeeld in de advents- en kerstperiode, heb ik me voorgenomen om af en toe een min of meer los gedeelte uit het Jesajaboek te nemen en dat week na week in de gemeente te lezen. Die losse gedeelten zijn er inderdaad. Het gedeelte dat we sinds 20 januari doorwerken loopt van hoofdstuk 56 tot 66 en wordt meestal ‘de derde Jesaja’ of ‘Tritojesaja’ genoemd. Als alles goed gaat, lezen we eruit tot en met Paasmorgen.

Op zondag 3 maart, de zondag waarmee het lijstje kerkdiensten van dit nummer van Kerkespoor begint, gaat ds. Klaas Vos voor. Welke lezingen hij zal kiezen, weet ik niet. Het leesrooster op deze laatste zondag voor de 40-dagentijd vermeldt in ieder geval Lucas 6: 39-49, een serie gelijkenissen uit de zogenaamde Veldrede, Lucas’ pendant van wat bij Mattheüs de Bergrede is.
Thema is al deze gelijkenissen is ‘wanneer heb je iets te zeggen?’ Tegenwoordig heeft iedereen zijn Blog, Twitteraccount of YouTubekanaal, maar wanneer heb je ook moreel het recht om het woord te voeren?

Zondag 10 maart is de eerste zondag van de 40-dagentijd. Deze nieuwe periode in het kerkelijk jaar begon op Aswoensdag, 6 maart. We lezen uit Jesaja 58. Als we Jesaja netjes volgden, hadden we hoofdstuk 58 al gehad in februari, maar het past zo goed bij het begin van de vastentijd, dat we er pas nu bij stilstaan. Jesaja definieert in hoofdstuk 58 namens God wat vasten is: geen vlagvertoon maar overgave. Jezus was daarvan doordrongen, getuige de evangelielezing Lucas 4: 1-13. Aan deze dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. Margreet Koetsier.

De tweede zondag van de 40-dagentijd valt op 17 maart. We lezen Jesaja 61, een hoofdstuk dat doet denken aan de troostvolle passages in Jesaja 40 en 56 en dat de evangelist Lucas verbindt met het begin van Jezus’ publieke optreden (‘De Geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij heeft gezalfd’, Lucas 4: 18). Jesaja’s profetie van Gods heerlijkheid heeft veel gemeen met het evangelie van deze zondag, dat van de verheerlijking op de berg (Lucas 9: 28-36). Duidelijk wordt dat het lijden en het oordeel dat in de 40-dagentijd zo duidelijk naar voren komt een positieve keerzijde heeft: de deelname aan Gods heerlijkheid.

De derde zondag van de 40-dagentijd, 24 maart, heet officieel ‘Oculi’, Ogen, naar de Psalm die op deze zondag wordt gezongen, in onze berijming Psalm 25: 7: ‘D’ ogen houdt mijn stil gemoed / opwaarts, om op God te letten: / Hij, die trouw is, zal mijn voet / voeren uit der bozen netten.’ In de lezingen gaat het om die ogen. Zien ze wat Jesaja ziet (hoofdstuk 62): Jeruzalem als stad van God? Of zien ze wat Jezus’ gespreksgenoten zien, in Lucas 13: Jeruzalem als een plaats waar noodlot en willekeur overheersen?

Op 31 maart, zondag ‘Laetare’, Verheuging, de 4e in de 40-dagen, zijn we over de helft van de vastentijd. De sfeer is hoopvol, alsof Pasen al voor de deur staat. Uit het evangelie lezen we, volgens het rooster, de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15). Voorganger is pastor W. Gilsing uit Doesburg. Zoals voorgaande jaren kunt u deze zondag een paasgroet sturen naar de gevangenen in de Vughtse gevangenis.


Goede diensten gewenst, met hartelijke groet,
ds. Udo Doedens

 

top

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE 

 

Op 17 maart wordt de voedselbankmand weer geplaatst, deze zal tot 31 maart blijven staan. Helpt u ons met het vullen van deze mand? Levensmiddelen met een lange houdbaarheidsdatum, nieuw kinderspeelgoed en toiletartikelen zijn welkom. Mocht het zo zijn dat er speciale wensen zijn vanuit de voedselbank dan zal hierover gecommuniceerd worden tijdens de kerkdiensten. Een medewerker van de voedselbank zal er voor zorgen dat alle artikelen bij het distributiecentrum komt.


24 maart: Stop kinderarbeid India


In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert daar niet iedereen van. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook hun kinderen mee. Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid moet stoppen.
Daarom werken zij samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks lichtten ze 5000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Zo kunnen ze een betere toekomstperspectief verwezenlijken.

 


31 maart: Voedselbank, een nieuw begin


1700 tot 2000 mensen verdeeld over Vught, Den Bosch, Vlijmen, Drunen en Rosmalen leven onder de armoedegrens. Dit komt overeen met 450 tot 470 gezinnen. Hiertoe behoren ouderen, middenstanders, werkende Zzp’ers, alleenstaanden, gezinnen met kinderen en mensen met een migratie-achtergrond. Ook mensen die door hoge ziektekosten, financieel in de problemen zijn gekomen.
In Vught worden wekelijks tussen de 32 en 36 pakketten verstrekt. Het aantal werkende armen neemt in Nederland toe, 5,3% van de bevolking in Nederland kan ondanks werk, niet rondkomen. Er is veel schaamte, er voor uitkomen dat het thuis financieel niet rooskleurig is, blijft voor velen moeilijk.
Zodra men hulp durft te aanvaarden, voorziet de voedselbank hen hulp door het verstrekken van voedingspakketten en in samenwerking met instanties wordt gewerkt aan een oplossing bij schulden. Hierdoor kan men werken aan een nieuw begin.

 

   

Shea-butter project Ghana is een doorlopend project van de diaconie

Dit jaar hebben we als diaconie ervoor gekozen om één project van Kerk in Actie eens speciale aandacht te geven. Het gaat om het shea-butter-project in Ghana.
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!
De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Zij verwerken de noten op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien kunnen ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. De karitéboter die de vrouwengroepen in Ghana afleveren zijn niet in Nederland te koop. Maar bij gezondheidswinkels koop je wel vergelijkbare sheabutter.
De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen en leren hoe ze in een groep samenwerken.

Vier keer per jaar zetten we dit project van Kerk in Actie in de schijnwerpers. 

 

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

Nieuwe foto van de kerkenraad!

 

 

Nieuwe catecheseproject
voor jeugd en jongeren