ANBI - Protestantse Gemeente Vught

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI-Gemeente: Protestantse gemeente te Vught

RSIN/Fiscaal nummer: 808086443

Websiteadres: http://www.lambertuskerkvught.nl/protestantse-gemeente

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres kerkgebouw: Helvoirtseweg 5, 5261 CA Vught

Postadres: Postbus 168, 5260AD, Vught

------------------------------------ --------------------------------------------------------

Naam ANBI-Diaconie: Diaconie van de Protestantse gemeente te Vught

Telefoonnummer: 073 – 656 1892

RSIN/Fiscaal nummer: 824104018

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres: Postbus 168, 5260 AD Vught

De Protestantse gemeente te Vught is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De Diaconie van deze gemeente is ook een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Vught.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad dertien leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Zij bestaat uit de volgende ambtsdragers: predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit vijf leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Het College van Diakenen telt vijf leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

C. Doelstelling/visie Gemeente

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde, wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest

De Protestantse Gemeente te Vught maakt deel uit van de wereldwijde christelijke kerk, van alle tijden en van alle plaatsen. Wij zijn een gemeenschap in Jezus Christus om in de verwachting van de komst van Gods Koninkrijk te leven. Wij zijn geroepen om dit in de wereld uit te dragen en ernaar te leven.

Wij laten ons steeds inspireren door de Heilige Schrift, door de geloofsgetuigen uit heden en verleden, en verrichten zo ons dienstwerk in deze wereld, ver weg en dichtbij. Onze gemeenschap is een open huis, een herberg, waar mensen worden uitgenodigd om elkaars deelgenoot te worden op weg naar het Koninkrijk, ongeacht afkomst, ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst en politieke voorkeur. We geloven dat juist in deze kleurrijke ontmoetingen, vieringen, leerbijeenkomsten en zorg Jezus Christus zichtbaar wordt als de levende.

Wij verstaan het daarom als onze roeping om:

• een gemeente te zijn die open is, gastvrij en naar buiten gericht;
• een gemeente te zijn waarin gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen participeren;
• een missionaire en diaconale gemeente te zijn die met woord en daad getuigt van hetEvangelie, dienend en barmhartig, opkomend voor gerechtigheid.

Wij geven uitvoering aan onze missie:

Als gastvrije kerk met:
• openheid, ruimte voor uiteenlopende meningen, opvattingen en geloofsbelevingen binnende christelijke traditie;
• een goede sfeer, betrokkenheid en verdraagzaamheid;
• pastoraat als een opdracht van de hele gemeente.

Door het vieren met:
• samen bidden, zingen en belijden, dienst van het Woord en viering van de sacramenten. 
• zorg voor kwaliteit en verscheidenheid;
• ruime plaats voor kinderen en jongeren.

Door het leren:
• wat Gods verbond en het heil in Christus voor ons betekent; 
• als een gezamenlijke activiteit van de hele gemeente; 
• in catechese, kringen, groothuisbezoeken, diensten, avondprogramma’s en eenmalige bijeenkomsten.

Door het dienen:
• naar binnen toe: zorg voor en omzien naar elkaar;
• naar buiten toe: steun verlenen daar waar nood is, wereldwijd, maar ook dichtbij.

D. Doelstelling/visie Diaconie

• Verzorgen van een goed en eenduidig verloop van de viering van het Heilig Avondmaal

• Het financieel ondersteunen en onder de aandacht brengen van doelgroepen behoeftigen, binnen of buiten de kerk, dichtbij en veraf, door middel van inzameling en verdeling van gaven.

• Het geven van praktische aandacht en ondersteuning van doelgroepen behoeftigen, binnen of buiten de kerk, dichtbij en veraf.

• Het informeren van onze kerk over de noden in de wereld en specifiek over de noden in Vught en omgeving en de rol van de diaconie daarin. Het verlenen van praktische hulp en zorg bij het begraven van overleden gemeenteleden.

E. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u hier vinden.  

Het beleidsplan 2023-2027 van onze gemeente vindt u hier

Voor de geactualiseerde plaatselijke regeling, klik hier.

Ons ledenbestand verandert voortdurend. Er vertrekken mensen, er overlijden mensen en er komen mensen van elders die zich bij ons aansluiten. We weten nu te weinig over de opbouw van onze gemeente en kennen de vragen van specifieke groepen niet voldoende. We gaan in de komende 4 jaar het lidmaatschap precies beschrijven en zullen in schema brengen hoe rechten en verantwoordelijkheden van leden en anderen zich verhouden

Onze kerkdiensten zijn liturgisch verzorgd en stijlvol. We vernieuwen in kleine stappen in gesprek met de liturgische traditie met gevoel voor traditie.

Onze activiteiten trekken veel mensen zowel van binnen als van buiten de kerk. Zowel uit Vught als uit de omgeving. We gaan in de komende vier jaar twee ontwikkelingen starten: onderzoek naar de aansluiting van het aanbod bij de behoefte van de doelgroepen.

In het pastoraat hebben we in de vorige beleidsperiode ervoor gekozen te willen vertrouwen op het onderlinge pastoraat en de kracht van de gemeente om te signaleren als er aandacht van een ambtsdrager nodig is. De kracht vanuit de gemeenschap zal daarbij ieder keer opnieuw aangemoedigd worden.

De doelstelling van het jeugd- en jongerenwerk is het bezig zijn met zingeving vanuit een kerkelijk perspectief. 

In het diaconaat zullen we in de komende beleidsperiode het evenwicht in de driehoek meer gaan benadrukken en vormgeven.

Onze activiteiten worden naar vermogen door onszelf georganiseerd en gefinancierd. lezingen en cursus programma wordt nu bedacht, voorbereid, georganiseerd en uitgevoerd (en afgehandeld) door een kleine groep vrijwilligers. We willen doorgaan op de ingeslagen weg met een rijk en goed gevuld programma. Om dit te waarborgen zoeken we voor drie jaar uitbreiding met een beroepskracht in de vorm van een programma coördinator in deeltijd.

In de jaarlijkse exploitatie van de kerk is het een eerste belang om het gebouw in stand te houden en er voor te zorgen dat de kerk als organisatie kan functioneren

F. Beloningsbeleid, Gemeente en Diakonie

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier.

De kerk en de Diakonie hebben geen verdere werknemers in dienst. Leden van de kerkenraad, colleges, commissies en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Verslag Activiteiten, Gemeente en Diakonie

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste financiële gegevens treft u hieronder aan. 

Klik hier voor een overzicht van de komende activiteiten en een verslag van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

H. Voorgenomen bestedingen Gemeente en Diakonie

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

I. Verkorte staat van baten en lasten Gemeente en Diaconie 

Klik hier voor de rapportage van de diaconie.

Klik hier voor de rapportage van het College van Kerkrentmeesters.

Voor een toelichting op de jaarrekening 2022, ga naar: algemene informatie, financiën.

 Adres

Helvoirtseweg 5
5261 CA Vught

t: 073 657 1373

Redactie en beheer

De redactie van deze website bestaat uit:

- Gerda Scherphof ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
- Jane de Vries ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Website: emma-design

Voor reacties op de inhoud van deze website, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het beheer van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkelijke gemeente, de rechtspersoon is de Protestantse Gemeente te Vught. Het bestuur van de kerkelijke gemeente is de kerkenraad, waarin alle ambtsdragers zitting hebben.