Gemeente

 

 Hieronder vindt u nadere informatie over de Lambertusgemeente.

 Beleidsplan 2023-2027 

. Plaatselijke regeling

• Ledenregistratie, waaronder vriendenlidmaatschap

Kerkelijk bureau

Financiën

Begrotingen 2024

Kerkbalans: uw jaarlijkse financiële bijdrage

Collectes

Giften en schenkingen

Nalatenschap

Financiële acties

Volgende pagina's

Dopen
Belijdenis doen
Trouwen in de kerk
Overlijden
Bezoek

Beleidsplan

Voor het beleidsplan 2023-2027 klik hier. 

 

Plaatselijke regeling 

Voor de plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente te Vught d.d. 30 mei 2023 klik hier.

 

Ledenregistratie

Lid van de gemeente is men na de doop en/of na het doen van belijdenis. Leden van andere kerkgenootschappen kunnen gastlid worden.
Een pasgeboren kind wordt alleen mee geregistreerd als de ouders het kind opgeven bij de predikant of bij het kerkelijke bureau. Dit gebeurt niet meer automatisch.
Verhuist u binnen de gemeentegrenzen, geeft u dit dan schriftelijk door aan het kerkelijk bureau. Komt u in Vught wonen dan krijgt onze administratie meestal automatisch bericht. Deze automatische overschrijving van elders kan nogal eens traag gaan. Als dat het geval is, neemt u dan zelf contact op met het kerkelijk bureau, ledenadministratie, of spreek de ouderling van dienst aan na de kerkdienst. Na verhuizing naar Vught, ontvangt u een kennismakingsbrief van het kerkelijk bureau. U kunt dan aangeven als u bezoek van iemand van de kerk wenst en of u de nieuwsbrief en/of het Lambertus Magazine wilt ontvangen.

 

Word vriend van de Lambertusgemeente

De Protestantse Kerk in Nederland kent verschillende soorten van lidmaatschap. Zoals hierboven vermeld: er zijn doopleden, belijdende leden en gastleden (gastleden zijn lid van een ander kerkgenootschap, maar zijn tegelijkertijd zo betrokken bij onze gemeente dat ze graag als gastlid willen worden geregistreerd). In ons ledenadministratie systeem LRP worden de gegevens van al deze leden bijgehouden. Als Protestantse gemeente te Vught sturen we al onze leden het Lambertus Magazine en, indien we ook hun emailadres kennen onze Nieuwsbrieven toe. We benaderen hen ook om financieel bij te dragen aan de gemeente.

Mocht u geen lid van de Lambertusgemeente willen of kunnen worden en toch betrokken willen zijn dan nodigen we u uit vriend van de Lambertusgemeente te worden. We nemen dan uw persoonlijke gegevens op in onze ledenadministratie als “vriend”. Als vriend sturen we u het Lambertus Magazine toe en per email onze Nieuwsbrieven. U staat ons ook toe u uit te nodigen de gemeente financieel te willen steunen. Gezien onze ANBI-status gelden voor uw giften dezelfde fiscale aftrekmogelijkheden als voor ieder ander die ons ondersteunt.

Voor meer informatie: Kerkelijk bureau, zie hieronder

 

Kerkelijk bureau


Ledenadministratie, ook voor nieuw-ingekomenen:

Hanneke Deinum
p/a Ledenadministratie PKN Vught
Postbus 168
5260 AD Vught
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Administratie vrijwillige bijdragen (Kerkbalans):

Frank Loppies
Wolfskamerweg 13
5262 SH Vught
tel. 06-22370028
e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Postadres van de kerk:

Postbus 168
5260 AD Vught
tel. 073-6571373

 

Financiën

De Lambertus gemeente Vught kent twee elementen wat betreft geldelijk belang, de een betreft al onze activiteiten als kerkelijke gemeente, de tweede betreft de instandhouding van ons monumentale kerkbouw. Elk jaar leggen wij de begroting en de jaarrekening, voorzien van een toelichting, ter inzage aan de gemeente. Ook worden deze financiële stukken schriftelijk kenbaar gemaakt aan de gemeenteleden. Wij publiceren onze financiële gegevens ook voor iedereen toegankelijk op onze website.
We voldoen daarmee aan de voorwaarden voor een ANBI-instelling. Giften aan onze kerk zijn daarmee fiscaal aftrekbaar. 

  

Begrotingen 2024

De begroting van het College van Diakenen voor het jaar 2024 vindt u hier.

De begroting 2024 van het College van Kerkrentmeesters, goedgekeurd door de kerkenraad, vindt u hier.

De toelichting op de begroting CvK vindt u hier.

 

Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 CvK is vastgesteld en goedgekeurd. Klik hier om deze in te zien.
De toelichting op de jaarrekening vindt u hier.

De jaarrekening 2023 van de diaconie is vastgesteld en goedgekeurd. Klik hier om deze in te zien.
Een verkort overzicht vindt u hier.

 

Onze inkomsten

In de eerste plaats, het levende geld zoals dat in de kerkelijke wereld heet: de vrijwillige bijdragen van onze leden en sympathisanten (actie kerkbalans), collecten en girale opbrengsten, giften en de opbrengsten van acties. In de tweede plaats de opbrengsten van belegd vermogen en tot slot de opbrengsten van verhuur/gebruik van grond, pastorie en kerk. 

 

Kerkbalans: uw jaarlijkse financiële bijdrage

Met de jaarlijkse bijdrage van de leden worden bijna de totale kosten van de predikantsplaats gedekt. Eenmaal per jaar krijgt u, als gemeentelid, een persoonlijk verzoek om een geldelijke bijdrage te leveren voor het kerkenwerk binnen de gemeente. Dit gebeurt tijdens de actie Kerkbalans in januari. Richtlijnen voor de hoogte van uw bijdrage zoals vroeger gebruikelijk was zijn er niet meer. U bepaalt zelf wat u kunt missen, maar een minimale bijdrage van € 50 wordt eigenlijk wel verwacht. 

 

Uw bijdrage aan collectes

Naast de collectes tijdens de kerkdienst voor het werk in onze eigen gemeente zijn er de jaarlijkse collectes. Paascollecte en collecte solidariteitskas worden gecombineerd in een Zomercollecte.

De gemeente weet zich verbonden met mensen en plaatsen die om hulp vragen. In de kerkdiensten wordt door de diaconie daarvoor geld ingezameld. Om zinvol in te kunnen gaan op de wereldwijde verzoeken om financiële hulp, ondersteunt onze gemeente het werk van de landelijke kerk die aan projecten deelneemt. In Kerkespoor en hier op de website vindt u daar regelmatig informatie over. Een overzicht van alle projecten waaraan de Protestantse Gemeente deelneemt, kunt u op verzoek krijgen. In noodsituaties sluit de diaconie zich aan bij de samenwerkende hulporganisaties in Nederland. Voor inlichtingen kunt u terecht bij één van de diakenen.

U kunt voor de collecten in de kerkdienst gebruik maken van collectebonnen. De kerkrentmeesters bevelen het gebruik van deze bonnen warm bij u aan. Het maakt uw collectebijdragen aftrekbaar voor de belasting. De bonnen zijn te bestellen bij Jan Los, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Naast contant geld en collectebonnen kunt u ook gebruik maken van de QR code zoals vermeld in de wekelijkse liturgie.


Giften en schenkingen

Giften en schenkingen zijn uiteraard altijd welkom. Een gift voor het kerkenwerk kunt u overmaken naar bankrekening NL75 RABO 01754.17.288 ten name van Protestantse Gemeente te Vught. Giften voor het diaconale werk kunt u overmaken op bankrekening NL91 RABO 01554.38.298 ten name van de Diaconie van de Pro­testantse Gemeente te Vught.

Eenmalige giften zijn tezamen met de vrijwillige bijdragen en de bedragen voor collectebonnen jaarlijks aftrekbaar voor de belastingen, zij het dat het totaal een bepaald minimum moet overschrijden en aan een maximum is gebonden. Giften kunnen ook in de vorm van een periodieke (mini­maal 5 jaar achtereen) vaste bijdrage worden gedaan en zijn dan volledig aftrekbaar voor de belasting. Deze verplichting moet wel worden vastgelegd door middel van een formulier dat kan worden gedownload van de website van de Belastingdienst. 


Nalatenschap

Nadenken over wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt, daar worden we de laatste tijd veel toe aangespoord. Goede doelen te over, dat wel. Maar of we nu jong of oud zijn, we hopen allemaal dat we er nog lang niet aan toe zijn.

Misschien geeft het u wel een warm gevoel om een doel dicht bij huis te kiezen en nu te regelen dat mede dankzij u het werk van de Lambertuskerk in de toekomst voortgang kan blijven vinden. U kunt uw nalatenschap regelen in een testament. Daarin kunt u ook laten vastleggen aan welke goede doelen u iets wilt nalaten. Eén van die goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Nalaten aan goede doelen is binnen bepaalde voorwaarden vrij­gesteld van successierechten. Daarnaast zijn giften aan goede doelen met een ANBI-status, zoals de plaatselijke kerkelijke gemeente, binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomsten­belasting. Een testament laat u opmaken door een notaris.

Wanneer u het belangrijk vindt om de Protestantse Gemeente te Vught geld na te laten en u wilt daarover nadere informatie, neem dan contact op met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Financiële acties

Voor de restauratie en herinrichting van de kerk zijn de laatste jaren diverse succesvolle acties gehouden in onze gemeente. De wijnactie wordt onverminderd voortgezet. Verder werd in 2018 voor de tiende keer de Lambertusmarkt en Talentenveiling gehouden. Giften voor de instandhouding van ons kerkgebouw zijn welkom op rekening NL39 INGB 0002361850 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.

 

De kerk in wijder verband

De Protestantse Gemeente te Vught maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit kerkverband ontstond in 2004 na een fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk. Op regionaal niveau valt de Protestantse Gemeente Vught onder de classis Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne.

Aan onze gemeente is verbonden:
- de predikant, die werkzaam is in de Penitentiaire Inrichtingen Vught Nieuw Vosseveld. Sinds kort is Mevr. Saskia Nieuwenhuis daar aangesteld als predikant. 

 

 

 

Adres

Helvoirtseweg 5
5261 CA Vught

t: 073 657 1373

Redactie en beheer

De redactie van deze website bestaat uit:

- Gerda Scherphof ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
- Jane de Vries ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Website: emma-design

Voor reacties op de inhoud van deze website, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het beheer van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkelijke gemeente, de rechtspersoon is de Protestantse Gemeente te Vught. Het bestuur van de kerkelijke gemeente is de kerkenraad, waarin alle ambtsdragers zitting hebben.